Hopp til hovedinnhold

Om jubileet

Siden 1825 har nesten én million nordmenn utvandret, de fleste til Nord-Amerika. I 2025 markeres at sluppen «Restauration» i 1825 forlot Stavanger havn med 52 personer med kurs for New York. Denne første planlagte gruppeutvandringen fra Norge i moderne tid dannet begynnelsen på en folkevandring som i stor grad har preget norsk historie. Siden den tid har ca. en million nordmenn utvandret fra Norge til andre land, hovedsakelig til Nord-Amerika og da særlig til USA og Canada, men også til Sør-Amerika, Afrika og Oseania.

Den norske Amerika-utvandringen representerer en folkeforflytning uten sidestykke i norsk historie. De var med på å bygge samfunn i landet de innvandret til. Mange utvandrere vendte hjem og brakte med seg nye erfaringer og kapital tilbake til hjemlandet. Hjemvendte emigranter deltok i oppbyggingen av det norske samfunnet og var altså nasjonsbyggere på flere kontinenter.

Norge har alltidvært utvandringsland, men siden 1960-årene har Norge vært et netto innvandringsland. Deler av tilpasningsprosessen blant innvandrere i Norge i dag har likhetstrekk med prosessen som norske innvandrere i Amerika og på andre kontinenter gjennomgikk på 1800- og 1900-tallet.

  • Kart i sort og hvitt over Nord-Amerika
    1/1

Nasjonal jubileumskomité

Organisasjonene og institusjonene som samarbeider mot en nasjonal markering i 2025-markeringen utgjør den nasjonale jubileumskomitéen for utvandrermarkeringen i 2025. Komitéen består av en rekke kulturhistoriske organisasjoner, institusjoner og frivillige aktører med søkelys på kulturarv og migrasjon, både lokalt, nasjonalt og transatlantisk. I USA har Norsk utvandrermuseum et tett samarbeid med flere norskamerikanske organisasjoner og institusjoner som planlegger en større markering i 2025. Prosjektleder deltar dessuten i møter med den amerikanske 2025-komitéen.

Styringsgruppa

I august 2022 ble det organisatoriske arbeidet med det dannet en styringsgruppe ledet av Tora Aasland, med Jørn Holme som nestleder. Styringsgruppa er jubileumskomitéens utøvende organ og skal løpende holde komitéen orientert om forslag til program, budsjett og andre sentrale forhold rundt jubiléet. Medlemmene representerer forskjellige kompetanse- og fagområder, perspektiver og erfaringer, samt nettverk, som er relevante for markeringen i 2025. Styringsgruppa skal stimulere til en bredde av aktiviteter i lokale, regionale og nasjonale komitéer, organisasjoner og institusjoner og bidra til at historier tilknyttet temaområdene i 2025-markeringen kommer fram. Gruppa skal også invitere inn relevante samarbeidspartnere som kan bidra med ulike former for formidling, forskning og prosjekter.

Prosjektledelse og sekretariat

Anno Norsk utvandrermuseum er det nasjonale museet for norsk utmerikavandringshistorie og har prosjektledelsen av 2025-markeringen. Sekretariatets oppgave er å være bindeledd mellom styringsgruppa og medlemmene i den nasjonale komitéen og å ha ansvar for hjemmesiden for 2025-markeringen. Med hjemmesiden legges det til rette for en samlet formidling av aktiviteter og informasjon knyttet til markeringen til publikum, aktører og pressen.

Anno Norsk utvandrermuseum har siden 2019 arbeidet med å formidle viktigheten av et nasjonalt 200-årsjubileum /-markering av utvandringen til Amerika i 2025 med sterk forankring i Anno Museums styre og ledelse. Museet har kontakt med en rekke norskamerikanske institusjoner i USA og koordinerer planleggingen av 2025-jubiléet i Norge med en parallell planlegging blant institusjonene i USA. Norsk utvandrermuseum er i besittelse av et rikholdig kildemateriale, har egen forskerkompetanse, fasiliteter som kan huse gjesteforskere og et stort nettverk av forskningsinstitusjoner både i USA og Europa. Museet er i en søknadsprosess til Kultur- og likestillingsdepartementet om midler til å opprette et sekretariat ved museet for å koordinere arbeidet.

Søknad om støtte sendt til Kultur- og likestillingsdepartementet

Den nasjonale jubileumskomitéen og styringsgruppa for 2025-markeringen sendte gjennom Anno museum i mai 2023 en søknad til Kultur- og likestillingsdepartementet. Formålet med søknaden er statlig finansiering i 2024 og 2025 for å gjennomføre en reell nasjonal markering. Anno museum har tidligere sendt søknad om finansiering av jubileet, senest i 2022, men omfanget av arbeidet er etter hvert blitt stort og tiltakende i styrke. I søknaden vektlegges finansieringen av oppgaver og ansvar som tilligger prosjektledelse, styringsgruppe og sekretariat.

Det generelle prinsippet for finansiering av all aktivitet tilknyttet markeringen er basert på frivillighet og at økonomi håndteres selvstendig av jubileumskomiteens aktører.