I skolestua

På Norsk utvandrermuseum får elevene en opplevelse av hvordan det var i en norsk-amerikansk skole for 100 år siden. Og hvordan det er å flytte til et nytt land der man verken kjenner språket eller kulturen. Og hvorfor har noen valgt å flytte til Norge mens andre har valgt å forlate Norge? Med dette undervisningsopplegget ønsker vi å sette fokus på innvandringen til og utvandringen fra Norge.

  • Skoleklasse på besøk i Leet-Christopher skolen på Migrasjonsmuseet. (Foto/Photo)
    1/1

Bakgrunnshistorie
Høsten 2006 ble et full møblert norsk-amerikansk skolehus donert til Norsk Utvandrermuseum. Opprinnelig lå det i det lille tettstedet Letcher, i Sanborn County i South Dakota, et område med mange norske innvandrere. Det het ”Leet Schoolhouse” etter en tidlig innvandrer og er bygd i 1882. Det var i bruk helt til 1968. 

Da skolen ble nedlagt, ble bygningen kjøpt for en dollar av en nabo, Richard Christopher, som selv hadde vært elev der. Han flyttet det på en traktor hjem til seg, og hadde det på gården sin fram til han donerte det til museet. Christopher hadde sikret huset med alt innhold, som pulter, kateter, orgel, steintavle, lærebøker, skrivebøker, prosjektarbeid og globuser. Alt dette skaper et levende bilde av en norsk-amerikansk grunnskole i den amerikanske Midtvesten. 

Gjennomføring
Museet har gjenreist skolehuset med interiør, kateter, skolebenker, tavle og annet inventar. På denne måten kan besøkende oppleve hvordan skolestua var. Elevene som besøker skolestua vil få høre om den norske utvandringen til Amerika, spesielt om barnas opplevelse av livet i det nye landet.

Elevene får enkle kostymer og reiser tilbake i tid over Atlanteren for å delta i en skoletime der undervisningen delvis foregår på engelsk. De blir introdusert for de ulike fagene ved hjelp av inventaret og bøker som er bevart, og vil kanskje oppleve en litt annerledes kustus enn hva som er vanlig i dag.

Forberedelser
Det er ikke nødvendig med forarbeid. Men museet sender i forkant gjerne ut et lite temahefte om utvandringen til Amerika som lærerne står fritt til å bruke i undervisningen. Sammen med dette heftet sendes det også med tips til annen litteratur og nettsteder som det kan være aktuelt å bruke.

Etterarbeid
Etter besøket kan klassen snakke om forskjeller og likheter før og nå, og slik jobbe mot noen av kompetansemålene i norskfaget for denne alderen. Elevene kan fortelle om utvandrere i sin egen familie og undersøke hvordan levemåte og levevilkår har endret seg. Samtale om toleranse og om hvordan møte mellom ulike kulturer kan være både givende og konfliktfylte.
Også engelskfaget er relevant her. Etter besøket vil elevene ha forutsetninger for å sammenligne noen sider ved levesett, tradisjoner og skikker i Norge og engelskspråklige land.

  • Skoleklasse på vei inn til skoletime i Leet-Cristopher skolen på Migrasjonsmuseet (Foto/Photo)
    1/1
    Skoleklasse på vei inn til skoletime i Leet-Cristopher skolen på Migrasjonsmuseet

Praktisk informasjon
Passer for: I første rekke 4. trinn, men kan også tilpasses 3. – 6. trinn.
Varighet: 2 – 2,5 timer inkludert friminutt
Elevene må gjerne ha med seg matpakke som kan spises på museet før hjemreise.
Max antall: 20-25 pr. gruppe
Arena: Leet-Christopher skole på Norsk Utvandrermuseum

Kontaktinformasjon: